Warunki korzystania

Regulamin internetowego serwisu zarządzania zasobami IT  www.microaudit.eu

 

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jako integralna część łączącej strony Umowy o świadczenie usługi Microaudit (zwana dalej „Umową”), określa zasady korzystania z Serwisu zarządzania zasobami IT dostępnym poprzez stronę internetową www.Microaudit.eu, zwanego dalej „Serwisem”, oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców Serwisu.
 2. Serwis działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 jt. z późn. zm.).
 3. Usługodawca – Mikroaudyt sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Południowa 25B, 71-001 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr KRS 0000332399, NIP: 9552266195, REGON: 320676149.
 4. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępnianie Usługobiorcy na komputerze Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTP lub HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem przypisanym do Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.
 5. Oprogramowanie klienckie – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę, które instalowane jest na urządzeniach końcowych Usługobiorcy lub Użytkownika w celu zebrania odpowiednich danych i zapewnienia komunikacji z Serwisem (agent Microaudit).
 6. Usługobiorca – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi. Zlecenie usługi następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 7. Usługa – świadczenie e-usługi wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, w postaci Usługi Komercyjnej lub, Usługi Testowej. Usługa polega na dostępie do wybranych modułów Aplikacji udostępnianej na zewnętrznym dla Usługobiorcy Serwisie, wspierającej zarządzanie zasobami IT, których funkcjonalność jest zgodna ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej Serwisu. Pojęcie Usługi obejmuje również pakiet usług dodatkowych (np.  konsultacji On-line), z których Usługobiorca może korzystać za dodatkową odpłatnością określoną w Cenniku.
 8. Usługa Testowa – Usługa Standardowa świadczona nieodpłatnie przez wskazany w Cenniku czas.
 9. Usługa Komercyjna  – Usługa odpłatna na warunkach określonych w Cenniku.
 10. W niniejszym Regulaminie, pojęcie Usługi odnosi się do Usługi Testowej i  Usługi Komercyjnej, chyba że wprost zastrzeżono inaczej.
 11. Użytkownik – Usługobiorca lub podmiot upoważniony przez Usługobiorcę do korzystania z Usługi, przypisany do Konta, a w szczególności osoby zajmujące się nadzorem nad zasobami IT oraz monitorujące legalność wykorzystywanych zasobów IT.
 12. Konto – instancja Aplikacji skonfigurowana i udostępniona dla Usługobiorcy, dostępna pod indywidualnym adresem internetowym.
 13. Cennik – zestawienie obowiązujących opłat za korzystanie z płatnych części serwisu publikowany na stronie internetowej Serwisu, dostępny pod adresem https://www.microaudit.eu/?page_id=131.
 14. Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Usługobiorcę za Usługę świadczoną w ustalonym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z Cennikiem.
 15. Serwis jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.
 16. Usługobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 17. Okres Rozliczeniowy – okres trwający od dnia opłacenia przez Usługobiorcę Konta przez okres abonamentowy określony w Cenniku; dla uproszczenia przyjmuje się, że miesiąc ma 30 dni.
 18. Okres Testowy – oznaczony w Cenniku okres liczony w dniach, w których Usługobiorca ma czas na przetestowanie Usługi w wersji Próbnej  bez wnoszenia opłaty.
 19. Zamawiając Usługę Usługobiorca oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi, za którą Usługobiorca wnosi Opłatę zgodnie z Cennikiem.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:

a) nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy lub Użytkownika,

b) nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,

c) działaniem osób trzecich,

d) spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

 1. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę lub Użytkownika hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:

a) podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,

b) naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub umowy łączącej strony,

c) używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,

d) nieopłacenia przez Usługobiorcę faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Aplikacji, Oprogramowania Klienckiego oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy od najbliższego dla danego Usługobiorcy okresu rozliczeniowego.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca jest właścicielem danych wprowadzonych do Aplikacji w ramach Konta.
 2. Usługobiorca ma prawo do testów Usługi przez Okres Testowy dla wskazanej przez siebie dowolnej liczby Użytkowników.
 3. Usługobiorca ma prawo do zerwania Umowy z Usługodawcą i zaprzestania korzystania z Usługi w dowolnej chwili również bez podawania przyczyn. Warunkiem rozwiązania Umowy jest wcześniejsze uregulowanie zaległych należności. Zerwanie umowy następuje przez wybranie w systemie Microaudit opcji „Rezygnacja z Usługi”. Opłata za niewykorzystany Okres Rozliczeniowy nie jest zwracana.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji.
 5. Usługobiorca nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu i/lub Usługi w celu świadczenia usług odpłatnych lub nieodpłatnych podmiotom trzecim, chyba że Strony w odrębnym porozumieniu postanowią inaczej.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Usługa jest realizowana automatycznie.
 2. Serwis zezwala na dostęp w przypadku  należytego wypełnienia przez Usługobiorcę obowiązków, o których mowa w ust. 29 niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy i rezygnacji z Usługi bez podania przyczyny poprzez wybranie w systemie Microaudit opcji „Rezygnacja z Usługi”. Rozwiązanie Umowy wiąże się z trwałym usunięciem Konta wraz ze wszystkimi danymi.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres www.

V. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie. Należyte wykonywanie Usługi obejmuje także zasady świadczenia usług wsparcia (supportowych), określonych w dokumencie SLA – Service Level Agreement.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres kontakt@microaudit.eu wysłanego z Konta, którego reklamacja dotyczy.
 3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna zawierać co najmniej informacje o:  Koncie, Usługobiorcy lub Użytkowniku oraz czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. Wskazane jest zamieszczenie w reklamacji także rodzaju i numeru wersji używanej przeglądarki internetowej. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
 4. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.
 5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.
 6. Korzystanie z usług pomocy, a w szczególności z usług wsparcia (supportu) nie jest traktowane jako reklamacja.

VI. OCHRONA DANYCH

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu świadczenia Usługi przez Usługodawcę oraz wystawiania dokumentów księgowych.
 2. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej.
 3. Dane zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę innym podmiotom.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:

a) świadczenie Usługi,

b) wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych,

c) cykliczne testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności,

d) zautomatyzowanego gromadzenia danych statystycznych dotyczących sposobu użycia Aplikacji przez Usługobiorców i Użytkowników,

e) prób odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Usługobiorców,

f) dostępu do konta Użytkownika w celu zdiagnozowania zgłoszonego przez Użytkownika problemu technicznego.

 1. Usługobiorca jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Konta w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (art. 7 pkt 4).
 2. Jeśli, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, sposób i cel wykorzystywania danych zgromadzonych na Koncie zobowiązuje Usługobiorcę do rejestracji bazy danych, do Usługobiorcy należy obowiązek zgłoszenia tej bazy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. W niektórych sekcjach Serwisu Usługobiorca lub Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji. Usługobiorca lub Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany, jakie dane są wymagane, a jakie są opcjonalne. Podczas poruszania się po Serwisie niektóre anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (to znaczy bez ich aktywnego przekazania przez Usługobiorcę lub Użytkownika Serwisu), przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki „cookie”, znaczniki internetowe czy pliki „Web beacon”, oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych (za pomocą plików rejestrów, rejestrów serwera czy mechanizmu „clickstream”). Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do tej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której Usługobiorca lub Użytkownik Serwisu korzystał bezpośrednio wcześniej, oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Usługobiorcy lub Użytkownika Serwisu. Strona ta może także pobierać anonimowe informacje z komputera użytkownika za pomocą plików „cookie”, znaczników internetowych lub plików „Web beacon”. Można ustawić w przeglądarce, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik „cookie”, lub aby odrzucała wszystkie pliki „cookie”, jednak bez włączonej opcji obsługi plików „cookie” pewne funkcje tej strony mogą nie działać. Zebrane w pasywny sposób anonimowe informacje mogą być wykorzystane w celu zapewnienia odwiedzającym Serwis lepszej obsługi, dostosowania strony do preferencji Usługobiorców lub Użytkowników Portalu, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia. Takie informacje mogą być łączone z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób, na co Usługobiorca lub Użytkownik Serwisu wyraża niniejszym zgodę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Użytkownika lub Usługobiorcy Serwisu tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową. Warunkiem korzystania z Serwisu jest instalacja Oprogramowania klienckiego, co Usługobiorca i Użytkownik akceptuje w pełnym zakresie.
 5. Postanowienia punktów 48 i 49 niniejszego Regulaminu mają zastosowanie także do podmiotów odwiedzających Serwis, które nie są Usługodawcą lub Usługobiorcą.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi, Oprogramowania klienckiego oraz Aplikacji należą do Usługodawcy.
 2. Poprzez korzystanie z Usługi, Oprogramowania klienckiego lub Aplikacji, Usługobiorca nie nabywa autorskich praw majątkowych do Aplikacji lub Usługi i nie uzyskuje w tym zakresie żadnej licencji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
 3. Serwis spełnia zalecenia W3C.org w kwestii spełniania standardów kompatybilności XHTML (rekomendacja W3C z 26.01.2001 http://www.w3.org/TR/xhtml1/) oraz tworzenia strony zgodnie z dokumentem Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (rekomendacja W3C/Web Accessibility Initiative z 05.05.1999 http://www.w3.org/TR/WCAG10/). Zostały wykorzystane następujące techniki służące spełnieniu standardów:

a) jasny mechanizm nawigacyjny,

b) alternatywna treść dla animacji i obrazków,

c) nie poleganie na kolorach,

d) użycie znaczników i arkuszy styli,

e) łatwa transformowalność stron,

f) stosowanie technologii W3C.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w ramach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę. Ograniczenie w zakresie wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany Regulaminu nie dotyczy konsumentów.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Portalu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie, w przypadku gdy nie ponosi winy.
 4. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.
 5. W razie wyniknięcia sporów wynikających Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Portalu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1
CENNIK

Cennik dostępny będzie od dnia 31 sierpnia 2012.

Dzienny koszt usługi uzależniony jest od ilości urządzeń zautoryzowanych w systemie Microaudit.

Czas

1 dzień

 

1 dzień

 

1 dzień

 

1 dzień

Usługi

do 25 urządzeń

 

od 26-100
urządzeń

 

od 101-1000
urządzeń

 

pow. 1000
urządzeń

Administracja

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Audyt

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Oprogramowanie

0,05 zł

0,05 zł

0,05 zł

0,04 zł

Pomoc online

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Repozytorium

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

Raportowanie

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

Pliki

0,03 zł

0,02 zł

0,02 zł

0,02 zł

Sprzęt

0,03 zł

0,03 zł

0,02 zł

0,02 zł

Dodatkowe usługi

Konsultacja

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

Konsultacja w trybie ekspresowym

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

Klient ma możliwość wyboru usług, za które naliczone zostaną opłaty. Usługi administracja oraz oprogramowanie są obligatoryjne dla wszystkich Klientów i nie mogą zostać wyłączone przez Klienta.

Opłaty dodatkowe:

Koszt konsultacje on-line wynosi 20 zł/ 1 konsultacja. W przypadku wyboru kontaktu w trybie ekspresowym Klient zobowiązuje się dodatkowo uiścić opłatę w wysokości 10 zł.

Cennik przewiduje udzielanie dodatkowych rabatów. Do tego celu będzie generowany kod promocyjny.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

SPECYFIKACJA

 

1. Wymagania sprzętowe:

A) Komponenty systemu Microaudit:

Pakiet e-usług Microaudit składaj się z następujących komponentów:

Portal Microaudit – Właściwa aplikacja webowa dostępna przez sieć (przeglądarkę internetową), służąca do zarządzania całym systemem oraz poszczególnymi urządzeniami z zainstalowanym Agentem. Portal kliencki znajduje się pod adresem: https://microaudit.eu.

Oprogramowanie Microaudit-Oprogramowanie instalowane lub uruchamiane na komputerach podlegających procesowi skanowania, inwentaryzacji i monitoringu. Oprogramowanie rezyduje w pamięci każdego komputera bądź urządzenia mobilnego i jest w stałym kontakcie z serwerem systemu. Dane wysyłane są do Serwera Microaudit.

Serwer Microaudit-Element systemu umożliwiający dwustronną komunikację ze wszystkimi urządzeniami z zainstalowanym Oprogramowaniem Microaudit oraz ładowanie danych, które z nich pochodzą do bazy danych i Portalu Microaudit.

B) Wymagania dla Oprogramowania Microaudit–komputery stacjonarne, notebooki i netbooki:

System operacyjny: Windows XP (32 bity) z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 3, WindowsVistaw wersji 32i 64 bitowej, Windows 7 w wersji 32i 64bitowej,

Pamięć: minimum 128MB

Wolne miejsce na dysku:25MB

Procesor: Pentium II 800 MHz lub nowszy

 • Zaleca się, aby komputer z zainstalowanym Oprogramowaniem Microaudit miał stały dostęp do Internetu.
 • W celu możliwości komunikacji wewnętrzny firewall nie musi być dezaktywowany, nie muszą być również tworzone wyjątki dla reguł otwierania portów podczas przesyłania danych przez Oprogramowanie Microaudit.
 • Opcjonalnie w urządzeniu wykorzystywana jest kamera internetowa oraz moduły łączności bezprzewodowej: Bluetooth i Wi-Fi a także moduł nawigacji GPS.

 

C) Wymagania dla Portalu Microaudit

Dowolny komputer podłączony do sieci Internet wraz z zainstalowaną jedną z poniższych, kompatybilnych przeglądarek:

 • Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej
 • Opera w wersji 10 lub nowszej
 • Google Chrome w wersji 10 lub nowszej
 • Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej

 

2. Poziomy Usług programu Microaudit:

Poziom Podstawowy–w myśl regulaminu użytkownik ma możliwości wypróbowania usługi monitoringu Urządzeń w ramach bezpłatnego okresu testowego (§ 7 pkt. 2 -3 Regulaminu)  oraz  dostęp do Konta pozwalającego między innymi na zapoznanie się z Treścią Serwisu przeznaczoną dla Zarejestrowanych Użytkowników oraz „uruchomienie” Usługi Monitoringu Urządzeń na „wyższych” Poziomach Usługi umożliwiających monitorowanie Urządzeń (po bezpłatnym Okresie Testowym).

Poziomy płatne–wg załącznika nr 1

 

 

Tabela Funkcjonalności (2012.05.18 RC)

Funkcjonalność

Windows

Bezpieczeństwo

Szyfrowana transmisja

v

Automatyczne aktualizacje

v

Audyty

Asystent wyboru rodzaju audytu

v

Określanie rodzaju audytu na podstawie zapotrzebowania na raport

v

Określanie rodzaju audytu na podstawie kosztów audytu

v

Określanie rodzaju audytu na podstawie zapotrzebowania na certyfikat

v

Przeprowadzenie procesu „Audyt Wewnętrzny”

v

Przeprowadzenie procesu „Audyt Zewnętrzny”

v

Przeprowadzenie procesu „Audyt Zewnętrzny Certyfikowany”

v

Przeprowadzenie procesu „Certyfikowany Audyt Autodesk On-Line”

v

Informacje dotyczące poszczególnych rodzajów audytów

v

Audyt wewnętrzny

Automatyczne skanowanie komputerów z Windows 32-bit

v

Automatyczne skanowanie komputerów z Windows 64-bit

v

Asystent przeprowadzenia procesu „Audyt Wewnętrzny”

v

Weryfikacja aktualności wszystkich danych potrzebnych do audytu

v

Weryfikacja posiadanych dowodów zakupu licencji

v

Weryfikacja posiadanych nośników

v

Weryfikacja posiadanych protokołów przekazania licencji

v

Weryfikacja posiadanych Certyfikatów Autentyczności („COA”)

v

Dostęp do formularza dotyczącego Certyfikatów Autentyczności („COA”)

ü

Ewidencji zakupu licencji bezpośrednio z procesu „Audyt Wewnętrzny”

ü

Dostęp do raportu legalności oprogramowania

v

Prezentacja informacji dot. planu naprawy legalności

v

Nadawanie indywidualnych nazw poszczególnym audytom

v

Przegląd listy wykonanych audytów

v

Zapisanie stanu audytu i możliwość kontynuacji w późniejszym okresie

v

Informacje o dacie wykonania poszczegółnych kroków audytu

v

Informacje o osobie wykonującej poszczególne kroki audytu

v

Audyt zewnętrzny

Przeprowadzenie procesu „Audyt Zewnętrzny”

v

Przeprowadzenie procesu „Audyt Zewnętrzny – Certyfikowany”

v

Certyfikacja produktów „Microsoft”

v

Certyfikacja firmy BTC

v

Wsparcie audytora firmy BTC za pomocą kanału: e-mail

v

Wsparcie audytora firmy BTC za pomocą kanału: telefon

v

Wsparcie audytora firmy BTC za pomocą kanału: komunikator Tlen

v

Wsparcie audytora firmy BTC za pomocą kanału: komunikator AIM

v

Wsparcie audytora firmy BTC za pomocą kanału: komunikator GoogleTalk

v

Wsparcie audytora firmy BTC za pomocą kanału: komunikator Windows Messenger

v

Wsparcie audytora firmy BTC za pomocą kanału: komunikator GG

v

Wsparcie audytora firmy BTC za pomocą kanału: komunikator Skype

v

Wybór preferowanej godziny uzyskania wsparcia

v

Wybór preferowanego dnia uzyskania wsparcia

v

Możliwość ustanowienia granicy czasowej dla uzyskania wsparcia

v

Możliwość uzyskania wsparcia ekspresowego

v

Możliwość przekazania dodatkowych informacji dotyczących wsparcia

v

Audyt „Autodesk On-Line”

Proces audytu zgodny z procedurą Autodesk SAM Channel Program

v

Tworzenie wniosku o sporządzenie wykazu licencji zarejestrowanych w bazach Autodesk

v

Definiowanie osoby kontaktowej w sprawie audytu Autodesk

v

Możliwość wprowadzenia wielu wariantów nazw audytowanej Organizacji

v

Informacja o statusie przesłanego wniosku

v

Możliwość przeglądania przesłanego wniosku

v

Tworzenie wniosku o ujednolicenie nazw Organizacji

v

Tworzenie wniosku o ujednolicenie adresów Organizacji

v

Weryfikacja sporządzonych wniosków

v

Uzyskiwanie szczegółowych informacji na temat akceptacji lub odrzucenia wniosku

v

Tworzenie wniosku o certyfikat Autodesk

v

Dostęp do otrzymanego certyfikatu

v

Zarządzanie licencjami

Automatyczne identyfikowanie rodzaju licencji

v

Możliwość ręcznego określenia rodzaju licencji

v

Graficzne wyróżnianie licencji określonych automatycznie i ręcznie

v

Wskaźnik legalności określony na podstawie wszystkich zarejestrowanych urządzeń

v

Graficzne przedstawienie bieżącego bilansu licencji

v

Informacja o komputerach, których stan licencyjny nie był uaktualniony od ponad miesiąca

v

Informacja o komputerach, których stan licencyjny nie był uaktualniony od ponad dwóch tygodni

v

Informacja o komputerach, których stan licencyjny jest aktulany

v

Graficzny wyróżnik nazw producentów, dla których wykryto braki licencyjne

v

Jednoznacze identyfikowanie aplikacji zainstalowanych na komputerach

v

Określanie producentów dla zidentyfikowanych aplikacji

v

Przypisywanie zidentyfikowanych aplikacji do pakietów

v

Określnie wersji pakietu na podstawie przypisanych do niego aplikacji

v

Możliwość określenia, czy dana aplikacja jest dopuszczona do użycia w organizacji

v

Automatyczne określenie, które komputery korzystają z licencji

v

Ewidencja zakupu licencji

v

Dostęp do historii zakupu licencji

v

Szczegółowy raport dotyczący poszczególnych licencji

v

Ewidencja pojedynczego zakupu licencji

v

Ewidencja grupowego zakupu licencji

v

Możliwość sprawdzenia urządzeń, na których już używana jest ewidencjonowana licencja

v

Obsługa licencji „Free”

v

Obsługa licencji „Commercial”

v

Obsługa licencji typu „OEM”

v

Obsługa licencji typu „BOX”

v

Obsługa licencji typu „MLK”

v

Obsługa licencji typu „PKC”

v

Obsługa licencji typu „Open”

v

Obsługa licencji typu „Open Value”

v

Obsługa licencji typu „Open Value Subscription Agreement”

v

Obsługa licencji typu „MSDN”

v

Obsługa licencji typu „MAPS”

v

Obsługa licencji typu „TLP”

v

Obsługa licencji typu „CLP”

v

Podpowiedzi dotyczące ilości brakujących licencji

v

Automatyczne uaktualnienie bilansu licencji

v

Obsługa licencji rodzaju „Pełna”

v

Obsługa licencji rodzaju „Uaktualnienie”

v

Obsługa licencji rodzaju „Subskrypcja”

v

Możliwość określenia podstawy do licencji rodzaju „Uaktualnienie”

v

Możliwość określenia czasu wygaśnięcia licencji rodzaju „Subskrypcja”

v

Możliwość przypisanie licencji do konkretnych urządzeń

v

Automatyczna podpowiedź, do których komputerów należy przypisać licencję

v

Możliwość ewidencji licencji dla dowolnych aplikacji

v

Kontrola poprawności ewidencji licencji pod kątem ujemnego bilansu

v

Kontrola poprawności ewidencji licencji pod kątem daty wygaśnięcia subskrypcji

v

Kontrola poprawności ewidencji licencji pod kątem przypisania do urządzeń

v

Usuwanie licencji z ewidencji

v

Określanie powodu usunięcia licencji z ewidencji

v

Utrzymywanie integralności przypisania licencji do urządzeń przy usuwanie licencji

v

Zbiorcze podsumowanie licencji pochodzących z różnych zakupów

v

Pomoc On-Line

Bieżąca pomoc dot. metod odczytywania i interpretacji wyników skanowania

v

Bieżąca pomoc dot. metod realizacji audytu wewnętrznego

v

Bieżąca pomoc dot. polityki zarządzania oprogramowaniem

v

Bieżąca pomoc dot. weryfikacji dokumentacji licencyjnej

v

Bieżąca pomoc dot. licencjonowania produktów

v

Bieżąca pomoc dot. audytów zewnętrznych i certyfikowanych

v

Bieżąca pomoc dot. normy ISO/EC 19770

v

Bieżąca pomoc dot. ogółu problemów związanych z zarządzaniem legalnością

v

Kanał pomocy: e-mail

v

Kanał pomocy: telefon

v

Kanał pomocy: komunikator Tlen

v

Kanał pomocy: komunikator AIM

v

Kanał pomocy: komunikator GoogleTalk

v

Kanał pomocy: komunikator Windows Messenger

v

Kanał pomocy: komunikator GG

v

Kanał pomocy: komunikator Skype

v

Automatyczne wskazanie elementu wymagającego wsparcia

v

Wybór preferowanej godziny kontaktu

v

Wybór preferowanego dnia kontaktu

v

Możliwość ustanowienia granicy czasowej dla każdego kontaktu

v

Możliwość uzyskania kontaktu ekspresowego

v

Możliwość przekazania dodatkowych informacji dotyczących kontaktu

v

Przeglądanie umówionych kontaktów

v

Odwoływanie (także grupowego) umówionych wcześniej kontaktów

v

Edycji parametrów umówionych wcześniej kontaktów

v

Wsparcie techniczne dotyczące produktu

v

Dostęp do bazy wiedzy

v

Pomoc kontekstowa dla elementów portalu

v

Informacje o systemie plików na zarządzanych komputerach

Ewidencja plików muzycznych (a52, aac, ac3, adt, adts, aif, aifc, aiff, amr, aob, ape, cda, dts, flac, it, m4a, m4p, mid, mka, mlp, mod, mp1, mp2, mp3, mpc, oga, ogg, oma, rmi, s3m, spx, tta, voc, vqf, w64, wav, wma, wv, xa, xm)

v

Ewidencja plików video (3g2, 3gp, 3gp2, 3gpp, amv, asf, avi, divx, dv, flv, gxf, m1v, m2v, m2t, m2ts, m4v, mkv, mov, mp2, mp2v, mp4, mp4v, mpe, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv2, mts, mxf, nsv, nuv, ogm, ogv, ogx, rec, rm, rmvb, tod, ts, vob, vro, webm, wmv, fbs)

v

Ewidencja plików graficznych (awd, b3d, bmp, dib, cam, cpt, crw, cr2, dcx, djvu, iw44, gif, hdr, hdp, wdp, img, jp2, jpc, j2k, jpg, jpeg, jls, jpm, qtif, pcx, pic, png, ppm, psd, psp, sgi, rgb, tga, tif, tiff, wbmp, cdr)

v

Ewidencja archiwów (7z, zip, gzip, bzip2, tar, rar, r00, cab, z)

v

Ewidencja plików wykonywalnych (com, exe)

v

Ewidencja plików z obrazami dysków (iso, bin, mdf, nrg)

v

Ewidencja plików znajdujących się wewnątrz archiwów niezabezpieczonych hasłem

v

Odczytywanie nazwy pliku

v

Odczytywanie rozmiaru pliku

v

Odczytywanie lokalizacji pliku

v

Odczytywanie informacji dotyczącej czasu utworzenia pliku

v

Odczytywanie informacji dotyczącej czasu ostatniej modyfikacji pliku

v

Prezentacja informacji dot. urządzenie, na którym znajduje się plik v
Szczegółowa informacja o plikach wykonywalnych (wersja, prawa autorskie, opis, produkt, pozostałe metadane systemu Windows)

v

Inteligentne skanowanie, nie obciążające komputera w momencie, gdy jest on wykorzystywany przez użytkownika

v

Możliwość pobrania plików z ewidencjonowanych urządzeń

v

Możliwość usuwania plików z ewidencjonowanych urządzeń

v

Repozytorium plików

Możliwość budowy własnego repozytorium do wymiany plików z Audytorem lub innymi użytkownikami konta

v

Możliwość podglądu i pobierania plików z repozytorium

v

Informacja o dacie dodania pliku

v

Informacja o użytkowniku, który udostępnił plik

v

Możliwość dodawania plików pojedynczo lub grupowo

v

Opłaty

Możliwość dowolnego kształtowania zakresu usługi

v

Dobowe naliczanie opłat

v

Pełny dostęp do informacji o operacjach na koncie

v

Możliwość dokonania opłaty przelewem internetowym

v

Pełne wsparcie dla płatności elektronicznych (integracja z ponad 40 systemami bankowymi w Polsce)

v

Wsparcie dla kart kredytowych (Visa, MasterCard, DinersClub International, JCB)

v

Wsparcie dla internetowych systemów płatności (PayPal, itp.)

v

Zarządzanie kontem

Bezpieczne przechowywanie danych teleadresowych

v

Powiadomienia

v

Historia logowań do portalu (użytkownik, grupa, data logowania i wylogowania, IP)

v

Zmiana hasła dostępu do portalu

v

Możliwość rezygnacji z usługi

v

Dostęp do portalu dla wielu użytkowników w ramach jednego konta abonenckiego

v

Możliwość definiowania grup użytkowników

v

Przydzielanie uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników

v

Możliwość czasowej lub permanentnej deaktywacji grupy lub poszczególnych użytkowników

v

Pobieranie oprogramowania klienckiego w postaci instalatorów samodzielnych (exe) oraz domenowych (msi)

v

Autoryzacja urządzeń podłączanych do portalu

v

Informacje o sprzęcie

Podsumowanie ogólnych informacji o wszystkich ewidencjonowanych komputerach

v

Informacja o statusie połączenia z systemem Microaudit

v

Możliwość wymuszenia aktualizacji danych dla jednego lub więcej urządzeń

v

Prezentacja informacji o urządzeniach z uwzględnieniem podziału na typy urządzeń

v

Prezentacja informacji o urządzeniach z uwzględnieniem stanu bieżącego połączenia z systemem Microaudit

v

Prezentacja informacji o urządzeniach z uwzględnieniem podziału wg Systemów Operacyjnych

v

System Operacyjny

v

Typ systemu (32 lub 64 bit)

v

Rodzaj i wersja zainstalowanego dodatku Service Pack

v

Typ sprzętu komputerowego (Notebook, Desktop, Portable, itp.)

v

Katalog instalacyjny systemu operacyjnego

v

Urządzenie rozruchowe

v

Kod ustawień regionalnych

v

Bieżąca strefa czasowa

v

Domena

v

Rola w domenie

v

Organizacja zdefiniowana podczas instalacji Systemu Operacyjnego

v

Użytkownik zdefiniowany podczas instalacji Systemu Operacyjnego

v

Aktualnie zalogowany użytkownik

v

Nazwa procesora

v

Nagłówek techniczny procesora

v

Identyfikator (jeśli dostępny)

v

Ikona prezentująca logo producenta procesora

v

Częstotliwość taktowania

v

Rozmiar pamięci podręcznej L2

v

Rozmiar pamięci podręcznej L3

v

Producent BIOSu

v

Nazwa BIOSu

v

Data wydania BIOSu

v

Numer seryjny BIOSu

v

Wersja BIOSu

v

Nazwa producenta płyty głównej (jeśli dostępna)

v

Nazwa chipsetu płyty głównej (jeśli dostępna)

v

Numer seryjny płyty głównej (jeśli dostępny)

v

Całkowity rozmiar pamięci fizycznej

v

Ilość banków pamięci

v

Nazwy banków pamięci

v

Rozmiar banków pamięci

v

Typ pamięci w poszczególnych bankach

v

Numer slotu pamięci

v

Ilość pinów (nóżek) układu pamięci (jeśli dostępna)

v

Prędkość taktowania pamięci (jeśli dostępna)

v

Nazwa karty graficznej

v

Rozmiar pamięci RAM karty graficznej

v

Ilość dysków twardych

v

Systemowy opis dysku twardego

v

Rozmiar fizyczny poszczególnych dysków twardych

v

Typ poszczególnych dysków twardych

v

Typ szyny poszczególnych dysków twardych

v

Ilość partycji dla każdego z dysków twardych

v

Numery seryjne dysków twardych (jeśli dostępne)

v

Litera partycji dysku twardego

v

Nazwa partycji

v

Typ partycji

v

Typ systemu plików na poszczególnych partycjach

v

Całkowity rozmiar partycji

v

Ilość wolnego miejsca

v

Ilość zajętego miejsca

v

Procentowy wskaźnik stosunku wolnego miejsca do miejsca zajętego

v

Graficzna prezentacja poziomu zajętości dysku twardego

v

Ilość napędów dla nośników zewnętrznych zainstalowanych w komputerze

v

Opis napędu (jeśli dostępny)

v

Typ napędu

v

Typ szyny dla napędu

v

Wersja oprogramowania napędu (jeśli dostępna)

v

Numer seryjny napędu (jeśli dostępny)

v

Litera przypisana do napędu

v

Ilość dostępnych kontrolerów sieciowych

v

Ilość aktywnych kontrolerów sieciowych

v

Nazwa i domena zalogowanego użytkownika

v

Typ roli komputera w sieci

v

Nazwa domeny, do której przypisany jest komputer

v

Nazwa modelu interfejsów sieciowych

v

Nazwa własna interfejsów sieciowych

v

Typ interfejsów sieciowych

v

Prędkość przesyłu danych interfejsów sieciowych

v

Informacja o stanie aktywacji korzystania z usługi DHCP dla poszczególnych interfejsów sieciowych

v

Informacja o serwerze usługi DHCP dla poszczególnych interfejsów sieciowych

v

Adres IP interfejsów sieciowych

v

Maski sieci interfejsów sieciowych

v

Bramy domyślne (gateway) interfejsów sieciowych

v

Zdefiniowane serwery DNS dla interfejsów sieciowych

v

Adresy MAC interfejsów sieciowych

v

Wskaźnik statusu aktywności interfejsów sieciowych

v

Całkowita ilość drukarek zainstalowanych na komputerze

v

Nazwy drukarek

v

Nazwy sterowników drukarek

v

Rozdzielczość domyślna drukarek

v

Wskazanie, która drukarka jest drukarką domyślną

v

 

 

 

Szczecin, 24.07.2013

 

 

Mikroaudyt Sp. z o.o.
ul. Południowa 25 B
71-001 Szczecin
tel. +48 91 88 69 213
fax +48 91 48 53 306
e-mail: kontakt@microaudit.eu

support: support@microaudit.eu

 


 

 

Testuj bezpłatnie