O projekcie

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

  Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

                          Nr Umowy: UDA-POIG.08.01.00-32-124/09-00, Data zawarcia umowy: 22.12.2009,

Nr projektu: WND-POIG.08.01.00-32-124/09

Dotacje na innowacje.

Testuj bezpłatnie